Kommanditselskab

I et Kommanditselskab – forkortet K/S – er der to eller flere ejere. Et K/S ligner et I/S idet der er tale om en erhvervsvirksomhed, som direkte ejes og drives af to eller flere personer. Deltagerne betegnes komplementarer og kommanditister afhængig af deres hæftelse for selskabet.

Et Kommanditselskab adskiller sig nemlig ved at anvende en anden model for hæftelse. I et K/S hæfter en eller flere af deltagerne (betegnet komplementarerne) personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Overfor dette står de øvrige deltagere – betegnet kommanditister – der hæfter begrænset. Et kommanditselskab består således af to typer af deltagere; komplementarer og kommanditister.

Forholdet mellem komplementarerne og kommanditisterne regulres normalt i aftalen om stiftelse af kommanditselskabet.

I aktieselskabsloven findes der dog en bestemmelse, i følge hvilken komplementarerne skal have såkaldte forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.

Økonomiske beføjelser kan være andel i overskud eller tab, mens Forvaltningsmæssige beføjelser kan være deltagelse i den daglige ledelse, tegningsret eller vetoret over for beslutninger, der er af væsentlig betydning for den personlige hæftelse.

I lovgivningen stilles der ikke særlige krav til stiftelsen af et kommanditselskab, der kan etableres ved aftale mellem deltagerne. Der er ikke krav om et kapitalindskud fra deltagernes side, og et eventuelt indskud aftales normalt ved stiftelsen af kommanditselskabet.

Et kommanditselskab er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, og skal anmeldes til den lokale afdeling af Told & Skat. Er samtlige komplementarer aktie-, anparts- eller lignende selskaber med begrænset hæftelse, skal kommanditselskabet anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 8 uger efter stiftelsen. Ellers skal et K/S som udgangspunkt ikke anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Et kommanditselskab skal have et bogholderi, som skal føres i overensstemmelse med bogføringsloven, og fra Told- og Skattemyndighederne stilles krav om et særligt skatteregnskab, evt. suppleret med yderligere oplysninger i forbindelse med selvangivelsen.

Er kommanditselskabet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal der også udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det offentliggøres.