Derivater

Ifølge ordbogen er derivater et finansielt instrument eller produkt, hvis værdi er afledt af prisudviklingen på et andet produkt som aktier eller valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser.

Derivater er navngivet fra det engelske ”derivatives” der betyder ”afledede”. Derivat som ord blev optaget i den danske ordbog i 1994, men begrebet har været kendt mange år før.

Efter børskrakket på Wall Street i 1987 vandt derivater frem som finansielle instrumenter. Via disse derivater kunne banker og finansinstitutioner frigøre kapital til investeringer eller spekulation. Man kunne tegne derivater, der spekulerede i den fremtidige renteudvikling, kurserne på aktier, aktieindeks, obligationer, valutaer, råstoffer etc. I USA skete det bl.a. ved udstedelsen af derivater fra de halvoffentlige amerikanske realkreditinstitutioner.

Aftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, eksempelvis at sælge en bestemt aktie eller obligation på et bestemt tidspunkt. Derivater kan teoretisk opbygges omkring et hvilket som helst finansielt aktiv.

Derivater har igennem de senere år vundet indpas hos livsforsikrings- og pensionsselskaber. Især rentederivater er af mange pensionsselskaber blevet benyttet som led i afdækningen af langsigtede pensionsforpligtelser.

Derivater kan anvendes både til gearing, optimering af porteføljen, risikominimering eller særlige eksponeringer over for givne faktorer.