C&G Banken

Krisen i banksektoren brød ud i lys lue med finanskrisen fra efteråret 2008, men det er langt fra første gang i historien, at banker er grundstødt efter for store udlån.

Et eksempel var C&G Banken, der blev etableret den 6. september 1980 ved en omdannelse af selskabet Crome & Goldschmidt A/S, der tidligere havde været stormagasin. Crome & Goldschmidt blev til C&G Banken, der koncentrerede sig om finansiering af byggeprojekter, ombygninger og omprioritering af fast ejendom.

C&G Banken havde store kunder i byggebranchen, og Nationalbanken overvejede at standse likviditetstilførslen til banken. I foråret 1987 igangsatte tilsynet derfor en undersøgelse, der viste, at bankens videre drift krævede ny kapital. Dette fik de i juli 1987 fra bankens store aktionærer som LD, Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse samt Lego-familien, der tilsammen ejede godt 75 procent af banken.

Aktionærerne underskrev et børsprospekt, hvori bankens forventninger til 1987 var positive, og hvor den forløbne del viste et tilfredsstillende resultat. Med prospektet i hånden kunne der tegnes for 20 millioner kroner nye aktier.I august og september blev bankens situation værre og værre. En granskning af bankens engagementer viste et behov for yderligere hensættelser på 75 millioner kroner. Solvensprocenten var da langt under lovens minimum. På få dage udarbejdede Banktilsynet en restruktureringsplan, hvor det nødvendige kapitalgrundlag var  160 millioner kroner.

Banktilsynet gjorde det klart, at der måtte foreligge en aftale inden mandag den 5. oktober, hvis banken ville undgå en betalingsstandsning. De vanskelige forhandlinger sluttede sent søndag nat med enighed om en restrukturering, hvor Nationalbanken skulle bidrage med likviditet i fornødent omfang.

Banktilsynet afdækkede imidlertid nye betydelige tabsrisici på bankens udlån. Reelt var bankens egenkapital negativ med 340 millioner kroner. Banktilsynet indkaldte bankens ledelse og revision til møde sammen med Danmarks Nationalbank, der øjeblikkeligt standsede tilførslen af likviditet.

I de forgangne tre uger var Nationalbankens tilgodehavende mere end fordoblet til 369 millioner kroner, fordi indskydere i C&G Banken havde foretaget store udtræk. Tilsynet måtte konstatere, at banken var både insolvent og illikvid og den 28. oktober 1987 anmeldte banken betalingsstandsning. En konkurs fulgte i maj 1988.

Det samlede tab var på 700 millioner kroner, og skyldtes ikke mindst et meget stort engagement med Ranum gruppen, der på et år byggede 400 boliger og etablerede Hvide Hus-kæden der handlede med hårde hvidevarer. Udlånet til Ranum Gruppen udgjorde 361 millioner kroner og dermed tre gange så meget som bankens bogførte egenkapital, hvilket var i klar strid med bankloven. Også ejendomsmægler Helmer Petersens selskabsgruppe havde banken store udlån til. Begge selskaber gik konkurs i kølvandet på bankens kollaps.

Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (Bagmandspolitiet) rejste tiltale ved Københavns Byret mod den samlede bestyrelse og den eksterne revision samt bankens direktør og bankafdelingens chef. Anklagerne gik på overskridelser af kreditgrænser, forkert bogførte bankgarantier, urigtige indberetninger til Banktilsynet samt uorden i regnskabsforhold, sagsbehandling og den interne administration.

I 1994 idømte Københavns Byret ledelsen i C&G banken bøder på 284.000 kroner. Bankens direktør blev idømt betinget fængsel i fire måneder, mens medlemmer af bestyrelsen blev idømt bøder. Dommen blev af de fleste iagttagere betragtet som relativt mild.Kuratorerne anlagde erstatningssag mod direktøren, bestyrelsens medlemmer og de to revisionsfirmaer. Denne sag blev afsluttet med et forlig.

C&G Bankens konkursbo blev afsluttet i 2002 og gav en dividende på 52 procent. Kreditorerne havde altså tabt halvdelen af deres penge.